Thantawan Industry PLC.
 
 
 
Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  จุดแข็งของบริษัท    
  จุดแข็งของบริษัท
 
 • เราเป็นหนึ่งในผู้นำที่เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มและถุงพลาสติก ที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี
 • เป็นผู้ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอได้และถุงซิปรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตถุงพลาสติก
 • มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานของญี่ปุ่น
 • สินค้าจากเรามีคุณภาพสูง และมีระดับคุณภาพที่สม่ำเสมอ
 • มีการส่งสินค้าที่ตรงเวลา
 • ตอบสนอง และให้บริการอย่างรวดเร็ว
 • มีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลา ทั้งรูปแบบและคุณภาพ
 • มีการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • ควบคุมความสะอาดของสถานที่ผลิตตามมาตรฐานสากล
 • สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  Company Strengths Thantawan
 
วิสัยทัศน์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น
“ เป็นผู้นำธุรกิจ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากล
ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วย นวัตกรรม  และ เทคโนโลยี ”

Vision Thantawan
Vision Thantawan
Vision Thantawan
 
พันธกิจ
1.

พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นรูปแบบสมัยใหม่

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม
    (Niche Market)

4.

พัฒนาบุคลากรและสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

5.

สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อันได้แก่ พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

 
ค่านิยมขององค์กร
 1. รักษาคำมั่นสัญญา
 2. ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3. ทำงานเป็นทีม
 4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Mission Thantawan
Mission Thantawan
 
Search Our Product
     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 รายงานประจำปี 2560

 รายงานพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 2560

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)