Thantawan Industry PLC.
 
 
 
Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  จุดแข็งของบริษัท    
  จุดแข็งของบริษัท
 
 • เราเป็นหนึ่งในผู้นำที่เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มและถุงพลาสติก ที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี
 • เป็นผู้ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอได้และถุงซิปรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตถุงพลาสติก
 • มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานของญี่ปุ่น
 • สินค้าจากเรามีคุณภาพสูง และมีระดับคุณภาพที่สม่ำเสมอ
 • มีการส่งสินค้าที่ตรงเวลา
 • ตอบสนอง และให้บริการอย่างรวดเร็ว
 • มีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลา ทั้งรูปแบบและคุณภาพ
 • มีการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • ควบคุมความสะอาดของสถานที่ผลิตตามมาตรฐานสากล
 • สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  Company Strengths Thantawan
 
วิสัยทัศน์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น
“ เป็นผู้นำธุรกิจ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากล
ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วย นวัตกรรม  และ เทคโนโลยี ”

Vision Thantawan
Vision Thantawan
Vision Thantawan
 
พันธกิจ
1.

พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นรูปแบบสมัยใหม่

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม
    (Niche Market)

4.

พัฒนาบุคลากรและสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

5.

สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อันได้แก่ พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

 
ค่านิยมขององค์กร
 1. รักษาคำมั่นสัญญา
 2. ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3. ทำงานเป็นทีม
 4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Mission Thantawan
Mission Thantawan
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 ประกาศแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ภาพการจับสลากผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)