Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  Corporate Social Responsibility (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
   

ด้วยความเชื่อที่ว่าบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะมีความยั่งยืนได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมุ่งทำกำไรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเพิ่มขึ้นตลอดมา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การทำธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 

       - รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2561

ติดต่อ : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2273 8333 ต่อ 3720
Email : corpcom@thantawan.com

 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน
>
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)