Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น    
 

THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

 
รายชื่อผู้ถือหุ้น  10  รายแรก  จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,555 ราย ณ วันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
     ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น)

%

 
 
1.

บริษัท ทานตะวัน จำกัด

45,115,000

56.39

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

11,427,510

14.28

3.

MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)

3,849,000

4.81

4.

นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์

1,223,000

1.53

5.

นายประเสริฐ คงรักเกียรติยศ

1,125,300

1.41

6.

นายสมเกียรติ ลิมทรง

1,125,000

1.41

7.

MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)

842,000

1.05

8.

นางสาวอุไรวรรณ บวรกีรติขจร

720,000

0.9

9.

นายธีระวุฒิ นวลแสง

600,600

0.75

10.

นายพงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ

500,000

0.63

       
รวม

66,527,410

83.16


ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.or.th  ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 

 

 
Search Our Product
     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 รายงานประจำปี 2560

 รายงานพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน 2560

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)