“เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2521 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2537 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

ปัจจุบันบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการให้บริการจาก ผู้รับจ้างผลิต (OEM) มาเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาสินค้ารวมถึงให้บริการด้านการผลิต (ODM) แก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในตราสินค้าของตนเองในทุกกลุ่มสินค้า

โดย ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทางบริษัทฯ สามารถผลิตได้ทั้งพลาสติกทั่วไป พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และ พลาสติกสลายตัวได้ (Compostable plastics) รวมไปถึงสินค้าจากงานวิจัยและพัฒนา และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวัตถุดิบ เช่น บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้ (Modify Atmosphere Packaging) บรรจุภัณฑ์ต่อต้านจุลชีพ (Anti-Bacterial Packaging) บรรจุภัณฑ์บ่งบอกอุณหภูมิ (TEMP. Indicator Packaging) เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล ”

พันธกิจ

“ เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ”

 • ปี

  พัฒนาของบริษัท
 • พ.ศ.2521

  ก่อตั้ง บริษัท โบเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอได้และถุงซิปเป็นรายแรกในประเทศไทย
 • พ.ศ.2531

  ได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อนำเข้าเครื่องจักรทันสมัย ในการผลิตหลอดดูดเครื่องดื่ม
 • พ.ศ.2534

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 40 ล้านบาท
 • พ.ศ.2537

  เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทะเบียนเลขที่ PCL421
 • พ.ศ.2537

  เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โบเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2540

  จัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9002 เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
 • พ.ศ.2541

  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก Yardley International Certification Services Limited โดย SGS
 • พ.ศ.2542

  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก Yardley International Certification Services Limited โดย SGS
 • พ.ศ.2543

  เป็นผู้ส่งออกระดับบัตรทอง ประเภทหลอดดูดเครื่องดื่ม และมาตรฐานเป็น FDA/IMS เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พ.ศ.2544

  ได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น จากกรมสรรพากร
 • พ.ศ.2545

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 1996
 • พ.ศ.2546

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
 • พ.ศ.2549

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004
 • พ.ศ.2550

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
 • พ.ศ.2552

  ได้รับรางวัล Best IKEA supplier in Thailand
 • พ.ศ.2553

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 • พ.ศ.2553

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.776-2552 สำหรับ หลอดดูดเครื่องดื่ม รายแรก และ รายเดียวในประเทศไทย
 • พ.ศ.2554

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.685-2540 สำหรับของเด็กเล่น
 • พ.ศ.2554

  ได้รับรางวัล Best Logistics Award จาก LYRECO
 • พ.ศ.2554

  ได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น TEM 9 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2554

  ได้รับรางวัล SET Awards “Outstanding Company Performance 2012” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2554

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance (WQA) Standard
 • พ.ศ.2554

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน BSCI ( Business Social Compliance Initiative )
 • พ.ศ.2555

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange ) from Tesco Lotus
 • พ.ศ.2556

  ได้รับรางวัล Silver Award จากงาน Thailand Plastic Awards 2013 จากสินค้า ถุงยืดอายุ ผักและผลไม้ ” Fresh & Fresh “
 • พ.ศ.2556

  ได้รับการรับรอง “ อุตสาหกรรม สีเขียว ” ระดับ3 จาก กระทรวง อุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2557

  ได้รับการรับรองเกียรติบัตร ใน โครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จาก กระทรวง อุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2557

  ได้รับรางวัล PM Award ประเภท “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” จาก กระทรวง พาณิชย์
 • พ.ศ.2557

  ผ่านการตรวจรับรองในโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จาก กระทรวง อุตสาหกรรม
 • พ.ศ.2557

  ได้รับรางวัล Gold Award จากงาน Asean Plastic Awards 2014 จากสินค้า ถุงขยะแบบมีสายผูกปากในตัว ” SUNBIN “
 • พ.ศ.2558

  ได้รับรางวัล Design Excellent Awards 2015 (DE mark) จากสินค้าถุงขยะม้วนแบบมีสายผูกปากในตัวตรา “SUNBIN” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

  ได้รับรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2015 (G Mark) จากผลิตภัณฑ์ถุงขยะม้วนแบบมีสายผูกปากในตรา “SUNBIN” โดย Japan Institute of Design Promotion (JDP)

  ได้รับรางวัลเหรียญทอง The Thailand Plastics Awards 2015 จากผลิตภัณฑ์สายหิ้วกล่อง โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติก

  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน The Thailand Plastics Awards 2015 จากผลิตภัณฑ์ถุงแช่แข็ง โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติก
 • พ.ศ.2559

  ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559 (IP Champion 2016)” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

  ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 ( Prime Minister's Export Award : PM Award 2016 ) ในประเภทรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) โดย กระทรวงพาณิชย์

  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง The Thailand Plastics Awards 2016 จากผลิตภัณฑ์ถุงแช่แข็ง โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติก