ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED”  ชื่อย่อ  “THIP”

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2537
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่(โรงงาน)เลขที่ 143 – 144  หมู่ที่8  ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73160
02-811-4700 หรือ 02-431-3051   
โทรสาร02-420-3180 หรือ 02-431-3056
สำนักงานสาขาเลขที่ 123  อาคารซันทาวเวอร์ส  เอ  ชั้น 32  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02-273-8333  
โทรสาร02-273-8282 หรือ 02-273-8484

www.thantawan.com
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์02-273-8333,
E-mail Address : irthip@thantawan.com
ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขทะเบียนบริษัท0107537001749
ทุนจดทะเบียน80,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว80,000,000 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไปไม่มี
นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2009-9000 
โทรสาร 02-2009-9991
ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวายจำกัดชั้น 33 อาคารเลครัชดา193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตย กรุงเทพฯ10110 ตู้ ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ 10501

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจร่วมกัน เพื่อผลักดันให้บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวไปในทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เผยแพร่แก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์     “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

พันธกิจ      “เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”

วัตถุประสงค์หลักขององค์กรทานตะวัน จะขยายธุรกิจที่เน้นผลิตสินค้าที่ผสมผสานกับคุณค่า (Value) และนวัตกรรม (Innovation) สู่ตลาดสากล อีกทั้งขยายไปยังบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติก (Non Plastic Packaging) โดยยังคงสมรรถนะหลักขององค์กรในด้านบรรจุภัณฑ์

 กลยุทธ์ บริษัทฯมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมปัจจุบัน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1. รักษาธุรกิจปัจจุบัน และขยายธุรกิจใหม่ ไปยังประเทศที่มีศักยภาพด้านขนาดตลาด และมีความรวดเร็วในการเติบโต

2. ขยายช่องทางใหม่ๆ โดยใช้โอกาสจากกลไกและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการตลาด 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต

4. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของงานสนับสนุนทุกหน่วยธุรกิจ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 

5. สำรวจและสรรหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจใหม่ที่สร้างโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด และต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน

6. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า (Value) และใช้นวัตกรรม ตรงความต้องการของตลาด

7. พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจปัจจุบัน

        นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร


ลักษณะธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลายมากว่า 40 ปี และส่งออกไปยังทุกทวีปทั่วโลก บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการใช้วัสดุอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทนการใช้พลาสติก

บริษัทฯมีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 

1) ถุงพลาสติกทั่วไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสำหรับผลิตถุงที่ต้องการให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ ถุงซิปชนิดปิด-เปิด ในตัว ถุงยืดอายุผักผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้ดี  แต่สีจะไม่ใส ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม HDPE ได้แก่ ถุงใส่ขยะ ถุงใส่อาหารที่ต้องการความหนาและความทน 

2) หลอดดูดเครื่องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene – PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯมีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน เป็นต้น

3) ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการ


โครงสร้างองค์กร และการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย