ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องณวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องและรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 310,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : Holding Company  
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จำนวนหุ้นที่ถือ1,602,400 หุ้น
2.Adpower International Ltd. (นิติบุคคลต่างประเทศ) ถือหุ้น 48.31 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
1.บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 2,999,994 หุ้น
2.นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
3. บริษัท ทานตะวัน จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 70,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
1.บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 97.99 % จำนวนหุ้นที่ถือ 68,595 หุ้น
2. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
4. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1.บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 249,999,940 หุ้น
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น
3.นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น
1.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
2.นายธีระชัย สิริธัญญานนท์
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,494 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เลขที่
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
%
1
บริษัท ทานตะวัน จำกัด
45,115,000
56.394
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
11,417,888
14.340
3
MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การลงทุนไทย จำกัด (มหาชน)
3,849,000
4.811
4
นายสมเกียรติ ลิมทรง
1,125,000
1.406
5
นายประเสริฐ คงรักเกียรติยศ
1,039,000
1.299
6
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
1,025,200
1.282
7
นายชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ
960,000
1.200
8
MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การลงทุนไทย จำกัด (มหาชน)
842,000
1.053
9
นางสาวอุไรวรรณ บวรกีรติขจร
712,900
0.891
10
นายพงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ
630,000
0.788
รวม
66,769,988
83.464

Source: ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Note: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564