ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องณวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องและรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 310,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : Holding Company  
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จำนวนหุ้นที่ถือ1,602,400 หุ้น
2.Adpower International Ltd. (นิติบุคคลต่างประเทศ) ถือหุ้น 48.31 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
1.บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 2,999,994 หุ้น
2.นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
3. บริษัท ทานตะวัน จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 70,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
1.บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 97.99 % จำนวนหุ้นที่ถือ 68,595 หุ้น
2. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส
4. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1.บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 249,999,940 หุ้น
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น
3.นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น
1.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
2.นายธีระชัย สิริธัญญานนท์
3.นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโอภาส

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,279 ราย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

เลขที่
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
%
1
บริษัท ทานตะวัน จำกัด
45,115,000
56.39
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
11,168,087
13.96
3
MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การลงทุนไทย จำกัด (มหาชน)
3,849,000
4.81
4
นายสมเกียรติ ลิมทรง
1,125,000
1.41
5
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
1,027,000
1.28
6
นายประเสริฐ คงรักเกียรติยศ
1,025,000
1.28
7
นายชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ
1,004,000
1.26
8
MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การลงทุนไทย จำกัด (มหาชน)
842,000
1.05
9
นางสาวอุไรวรรณ บวรกีรติขจร
712,900
0.89
10
นายธีระวุฒิ นวลแสง
617,700
0.77
รวม
66,485,687
83.11

Source: ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Note: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563