คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย   

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สตางค์มงคลกรรมการอิสระ
3. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการอิสระ
4. นางสาวศศิธร ฝั้นพรมกรรมการอิสระ
5. นายศิวนัส นาคทัตกรรมการ
6. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการ
7. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐกรรมการ
8. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีกรรมการ
9. นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
10.  นายธีระชัย สิริธัญญานนท์เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายสายัณห์ สตางค์มงคลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ฝั้นพรมกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ เสรีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นางสาวศศิธร ฝั้นพรมประธานกรรมการ
2.  นายสายัณห์ สตางค์มงคลกรรมการ
3.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ
4.   นางอติภา บ่ายเจริญเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติประธานกรรมการ
2.  นายวุย ยงอ่องกรรมการ
3.  นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรีกรรมการ
4.  นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

รายชื่อตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการผู้จัดการ
2. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีรองกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ(รักษาการ) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพ
3. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการขาย
4. นายวุย ยง อ่องผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการ
5. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
6. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักวิเคราะห์นโยบายแผนงาน และประเมินผล
7. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
8. นายวิชิต พันธ์ศรีมังกรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจรีไซเคิล

ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร