คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย   

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สตางค์มงคลกรรมการอิสระ
3. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการอิสระ
4. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการอิสระ
5. นายศิวนัส นาคทัตกรรมการ
6. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการ
7. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐกรรมการ
8. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีกรรมการ
9. นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
10.  นายธีระชัย สิริธัญญานนท์เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายสายัณห์ สตางค์มงคลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ
3. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ เสรีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นางสาวศศิธร วงศ์วิไลประธานกรรมการ
2.  นายสายัณห์ สตางค์มงคลกรรมการ
3.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ
4.   นางอติภา บ่ายเจริญเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติประธานกรรมการ
2.  นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการ
3.  นายปรวีย์ เรณสถานกรรมการ
4.  นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรประธานกรรมการ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี กรรมการ
4. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ
5. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ กรรมการ

ผู้บริหาร

รายชื่อตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการผู้จัดการ
2. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีรองกรรมการผู้จัดการ และ (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการตลาดและนวัตกรรม
3. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการขาย
4. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารองค์กร
5. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ

ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร