คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย   

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สตางค์มงคลกรรมการอิสระ
3. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการอิสระ
4. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการอิสระ
5. นายศิวนัส นาคทัตกรรมการ
6. นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
7. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการ
8. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีกรรมการ
9. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐกรรมการ
10.  นายธีระชัย สิริธัญญานนท์เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายสายัณห์ สตางค์มงคลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ
3. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ เสรีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นางสาวศศิธร วงศ์วิไลประธานกรรมการ
2.  นายสายัณห์ สตางค์มงคลกรรมการ
3.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
4.   นางอติภา บ่ายเจริญเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติประธานกรรมการ
2.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3.  นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

รายชื่อตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรีประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขายและการตลาด
4. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
5. นายฉัตรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติงาน
6. นายยศพณ แสงนิลประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
7. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร