THIP สนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐมสิงหาคม 26, 2019

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP นำโดย พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ เล็งเห็นถึงการสร้างนวัตกรรมในงานพัฒนาสังคมของผู้พิการ ที่สร้างโอกาสให้เกิดกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคม โดยสนับสนุนเงินจำนวน 1,461,460 บาท เพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพของผู้พิการในจังหวัดนครปฐมจำนวน 13 คน โดยมี ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินรูปแบบการสนับสนุนผู้พิการตามมาตรา 33 และ 34 คือ การจ้างผู้พิการเข้าทำงาน และนำเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้พิการได้โดยตรง และเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้พิการ จึงปรับรูปแบบจากการส่งเงินเข้ากองทุนสู่การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการดำเนินงาน โดยเงินทุนที่สนับสนุนผู้พิการนี้ จะนำไปสู่การประกอบอาชีพให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป