งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตพฤศจิกายน 5, 2019

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”  ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม รวมถึงบริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น

เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใด และขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดเว้นการให้ของขวัญ ของที่ระลึก แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ หรือในโอกาสอื่นใด