THIP ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563มิถุนายน 29, 2020

ไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ “THIP” จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานปี 2562 มีรายได้รวม 3,058.80 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 244.52 ล้านบาท พร้อมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถรองรับการเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงานปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ อาคารซันทาวเวอร์ส บี กรุงเทพมหานคร