THIP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562สิงหาคม 30, 2019

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ “THIP” นำโดย ไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถรองรับการเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารซันทาวเวอร์ส บี กรุงเทพมหานคร