“ทานตะวัน” ร่วมต้านคอร์รัปชั่นสิงหาคม 21, 2020

New Normal ในอนาคตอันใกล้ของสังคมไทย คือ ปราศจากการคอร์รัปชัน

THIP เราตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ส่วนสำคัญคือ จะต้องปราศจากการคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากจะทำให้ลดทอนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแล้ว ยังสร้างความเสียหายแก่สังคมประเทศชาติโดยรวม

THIP เราเชื่อมั่นว่าสังคมไทยจากนี้เป็นต้นไป หากทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนเอกชน หากร่วมมือกันสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบกับโลกยุคใหม่และคนรุ่นใหม่ ซึ่งมี MINDSET ในเรื่องความถูกต้องเป็นพื้นฐาน จะเอื้อให้เกิดสถานการณ์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมในการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบความปกติใหม่ (NEW NORMAL) ในเรื่องการคอร์รัปชันว่า เป็นเรื่องที่ผิดปกติไม่ถูกต้อง และเป็นสิ่งได้รับการต่อต้านจากสังคมอย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้นี้

THIP ด้วยบทบาทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทานตะวันทุกคน จะยึดมั่นและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจริยธรรม เพื่อเป็นผู้นำการเติบโตและสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

To be the leading innovative packaging solution provider worldwide

สุดท้ายนี้ พวกเราชาวทานตะวันขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันชีวิตวิถีใหม่ ที่ปราศจากการคอร์รัปชันในสังคม เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญของสังคมร่วมกันต่อไป