THIP รับรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563ธันวาคม 21, 2020

เดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี (คนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือTHIP เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่า บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ครอบคลุมในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร