THIP รับประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2563ธันวาคม 25, 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP โดยมี นางสาวสาลิณี สามทอง ผู้จัดการแผนกกิจการสังคมเพื่อความยั่งยืนองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ภายในงาน “The State of Corporate Sustainability in 2020” จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมี นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community : SDC) ที่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 34 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition องค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 42 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 20 แห่ง

สำหรับกิจกรรมการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 115 องค์กร นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 96 แห่ง ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ 12.6 ร่วมกัน