THIP รับรางวัล Thailand Green Design Awards@Paragonสิงหาคม 30, 2019

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP โดยมี ศิริกาญจน์ สายสมร เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “Thailand Green Design Awards 2019” โดยผลิตภัณฑ์ “กล่องถุงมือพร้อมสวม” คว้ารางวัลชมเชย ประเภทผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ระดับกลุ่มผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สำหรับการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ “Thailand Green Design Awards 2019” เป็นการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โดยปีนี้มีผลงานมีงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 27 ผลงาน จากการส่งเข้าประกวดทั้งหมด 115 ผลงาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่เข้าร่วมประกวดจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม การออกแบบที่สวยงาม และการใช้งานได้จริง โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 3 กลุ่ม คือ ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมแบ่งกลุ่มผู้สมัครเป็นระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป และระดับกลุ่มผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน