ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องและรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจรายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 310,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : Holding Company  
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จำนวนหุ้นที่ถือ1,602,400 หุ้น
2.Adpower International Ltd. (นิติบุคคลต่างประเทศ) ถือหุ้น 48.31 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายพัทธพล เปรมตุ่น
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 300,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
1.บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 2,999,994 หุ้น
2.นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายพัทธพล เปรมตุ่น
3. บริษัท ทานตะวัน จำกัด
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 70,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ: Holding Company
1.บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 97.99 % จำนวนหุ้นที่ถือ 68,595 หุ้น
2. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น
3.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น
1.นายน้ำ มหฐิติรัฐ
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
3.นายพัทธพล เปรมตุ่น
4. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1.บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 249,999,940 หุ้น
2.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น
3.นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น
1.นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร
2.นายธีระชัย สิริธัญญานนท์
3.นายพัทธพล เปรมตุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

THIP : บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์รายใหญ่ จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,095 ราย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

เลขที่
ชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
%
1
บริษัท ทานตะวัน จำกัด
50,754,375
56.39
2
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
12,843,984
14.27
3
MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การลงทุนไทย จำกัด (มหาชน)
4,330,125
4.81
4
นายสมเกียรติ ลิมทรง
1,265,625
1.41
5
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
1,210,613
1.35
6
นายประเสริฐ คงรักเกียรติยศ
1,028,500
1.14
7
นายชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ
1,000,000
1.11
8
MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การลงทุนไทย จำกัด (มหาชน)
947,250
1.05
9
นายนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์
810,000
0.90
10
นางสาวอุไรวรรณ บวรกีรติขจร
802,012
0.89
11
นายธีระวุฒิ นวลแสง
726,600
0.81
12
นายพงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ
725,000
0.81
13
นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ
635,000
0.71
รวม
77,057,784
85.62

Source: ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Note: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567