คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย   

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการอิสระ
3. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการอิสระ
4. นายนิวัตร์ บางเสงี่ยมกรรมการอิสระ
5. นายธนัย ชรินทร์สารกรรมการอิสระ
6. นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
7. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการ
8. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐกรรมการ
9. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์กรรมการ
10. นายอรรถพล เกรียงไกรเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ
3. นายนิวัตร์ บางเสงี่ยมกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ เสรีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครูประธานกรรมการ
2.  นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการ
3.  นายธนัย ชรินทร์สารกรรมการ
4.   นางอติภา บ่ายเจริญเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติประธานกรรมการ
2.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
3. นายเอกพล พงศ์สถาพรกรรมการ

ผู้บริหาร

รายชื่อตำแหน่ง
1. นายเอกพล พงศ์สถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรประธานกรรมการบริหาร
3. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน
4. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐที่ปรึกษาด้านจัดซื้อต่างประเทศ
5. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรีประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานขาย ธุรกิจ 1
6. นายยศพณ แสงนิลผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาธุรกิจ
7. นายชานนท์ ศิริวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานขายและการตลาด ธุรกิจ 2
8. นายศิริภัทร โกเอี้ยนประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร
และรักษาการผู้อำนวยการสายงานบริหารกลางโรงงาน
9. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิจินดาประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
และรักษาการผู้อำนวยการสายงานผลิต

ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร