คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย   

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการอิสระ
3. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการอิสระ
4. นายนิวัตร์ บางเสงี่ยมกรรมการอิสระ
5. นายธนัย ชรินทร์สารกรรมการอิสระ
6. นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
7. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการ
8. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐกรรมการ
9. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์กรรมการ
10. นายอรรถพล เกรียงไกรเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ
3. นายนิวัตร์ บางเสงี่ยมกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ เสรีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครูประธานกรรมการ
2.  นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการ
3.  นายธนัย ชรินทร์สารกรรมการ
4.   นางอติภา บ่ายเจริญเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติประธานกรรมการ
2.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3.  นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร

รายชื่อตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวนฤศสัย     มหฐิติรัฐที่ปรึกษาด้านจัดซื้อต่างประเทศ
4. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรีประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานธุรกิจ 1
5. นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
6. นายยศพณ แสงนิลประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
7. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร