คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย   

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการอิสระ
3. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการอิสระ
4. นายธนัย ชรินทร์สารกรรมการอิสระ
5. นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
6. นายเอกพล พงศ์สถาพรกรรมการ
7. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรกรรมการ
8. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐกรรมการ
9. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์กรรมการ
10. นายอรรถพล เกรียงไกรเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นางสาวศศิธร วงศ์วิไลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎากร ลิ้มปิติกรรมการ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรประธานกรรมการ
2.  นางสาวศศิธร วงศ์วิไลกรรมการ
3.  นายธนัย ชรินทร์สารกรรมการ
4.   นางอติภา บ่ายเจริญเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.  นายอัษฎากร ลิ้มปิติประธานกรรมการ
2.  นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
3. นายเอกพล พงศ์สถาพรกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรประธานกรรมการ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครูกรรมการ
3. นายเอกพล พงศ์สถาพรกรรมการ
4. นายอรรถพล เกรียงไกรเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

รายชื่อตำแหน่ง
1. นายเอกพล พงศ์สถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ
2. นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากรประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐที่ปรึกษาด้านจัดซื้อต่างประเทศ
4. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน
5. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรีประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานขาย
6. นายยศพณ แสงนิลผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน
7. นายชานนท์ ศิริวงศ์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด
8. นายสุรชัย ชัยชมภูประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
9. นายศิริภัทร โกเอี้ยนประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองค์กร

ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร