การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประชุม ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M

โรงแรมเซ็นทารา แกรน แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว