ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED”  ชื่อย่อ  “THIP”

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2537
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่(โรงงาน)เลขที่ 143 – 144  หมู่ที่8  ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73160
02-811-4700 หรือ 02-431-3051   
โทรสาร02-420-3180 หรือ 02-431-3056
สำนักงานสาขาเลขที่ 123  อาคารซันทาวเวอร์ส  เอ  ชั้น 32  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02-273-8333  
โทรสาร02-273-8282 หรือ 02-273-8484

www.thantawan.com
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์02-273-8333 ต่อ 3206,
E-mail Address : irthip@thantawan.com
ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขทะเบียนบริษัท0107537001749
ทุนจดทะเบียน89,999,686 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 89,999,686 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว89,999,686 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 89,999,686 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไปไม่มี
นายทะเบียนหลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-2009-9000 
โทรสาร 02-2009-9991
ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวายจำกัดชั้น 33 อาคารเลครัชดา193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกคลองเตย กรุงเทพฯ10110 ตู้ ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ 10501

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจร่วมกัน เพื่อผลักดันให้บริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวไปในทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เผยแพร่แก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์     “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

พันธกิจ      “เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”

วัตถุประสงค์หลักขององค์กรทานตะวัน จะขยายธุรกิจที่เน้นผลิตสินค้าที่ผสมผสานกับคุณค่า (Value) และนวัตกรรม (Innovation) สู่ตลาดสากล อีกทั้งขยายไปยังบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติก (Non Plastic Packaging) โดยยังคงสมรรถนะหลักขององค์กรในด้านบรรจุภัณฑ์

 กลยุทธ์ เร่งสร้างการเติบโตของกำไรทั้งจากทั้งภายในและภายนอกโดยการปรับโครงสร้างของรายได้ (Portfolio transformation) ที่มุ่งเน้นสินค้าและบริการ (Solution) ที่ตอบสนองผู้บริโภคด้านสุขอนามัยและความสะดวกสำหรับทุกรูปแบบของการดำเนินชีวิต โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

  1. ขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศเดิมและประเทศใหม่
  2. ให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ และร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ขยายกำลังการผลิต โดยการพัฒนาเครื่องจักร การหา Vendor รายใหม่ๆ รวมถึงการทำ M&A และวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อตั้งฐานการผลิตใหม่ที่ต่างประเทศ
  4. มุ่งเน้นการเติบโตของสินค้าที่มีตราสินค้าของบริษัทฯ (Own brand) โดยเพิ่ม Brand Awareness และขยายช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์
  5. ศึกษาธุรกิจใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจอื่นที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการกระจายธุรกิจ

        นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงคำนึงถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร


ลักษณะธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่หลากหลายมากว่า 40 ปี และส่งออกไปยังทุกทวีปทั่วโลก บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการใช้วัสดุอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดแทนการใช้พลาสติก

บริษัทฯมีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 

1) ถุงพลาสติกทั่วไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสำหรับผลิตถุงที่ต้องการให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ ถุงซิปชนิดปิด-เปิด ในตัว ถุงยืดอายุผักผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้ดี  แต่สีจะไม่ใส ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม HDPE ได้แก่ ถุงใส่ขยะ ถุงใส่อาหารที่ต้องการความหนาและความทน 

2) หลอดดูดเครื่องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene – PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯมีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน เป็นต้น

3) ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการ


โครงสร้างองค์กร และการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วย