ถุงเพาะชำที่สลายตัวได้ทางชีวภาพเมษายน 1, 2020

ประเทศไทยคือเมืองเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักของคนไทยมาอย่างช้านาน หากเกษตรกรรมเติบโตก้าวหน้าได้ ก็ย่อมส่งผลดีต่อทั้งเกษตรกรและภาพรวมทั้งประเทศ

อีกหนึ่งขั้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองกรรมการผู้จัดการ และ บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณเขม หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ที่ผนวกกำลังในการพัฒนาและคิดค้น “ถุงเพาะชำที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ” พร้อมส่งต่อเกษตรกร จำนวน 20,000 ใบ

สำหรับ “ถุงเพาะชำที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ” เป็นนวัตกรรมถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ จากแป้งมันสำปะหลัง TAPIOPLAST ช่วยให้….

  • สามารถนำใช้การอนุบาลก่อนการเพาะปลูก ด้วยคุณสมบัติที่สามารถสลายตัวได้นั้น ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรลดขั้นตอนในการเพาะปลูก โดยไม่ต้องนำตันกล้าออกจากถุงเพาะชำก่อนปลูกลงดิน
  • ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของต้นกล้าได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยลดอัตราการสูญเสียจากการเพาะปลูก
  • งเสริมขยายการรับรู้และพลาสติกที่สลายตัวได้ ที่สามารถใช้งานได้จริงในงานเกษตร
  • ส่งเสริมการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

จากนี้ไปเราจะยิ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป