THIP ร่วมงาน “Public + Private Get to know Grow together”พฤศจิกายน 15, 2019

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของภาครัฐ ช่วงเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ และ ทักดนัย เบ้าเงิน ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน “Public + Private Get to know Grow together เครือข่ายกว้างไกล เติบใหญ่ไปพร้อมกัน (P2G) ครั้งที่ 1” ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ โดยมี คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้แทนจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และ นปร. รุ่นที่ 12 เข้าร่วมงาน

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โดย พจนารถ ปริญภัทร์ภากร รับเป็นผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) แก่ ดร.ธิดาพร ทองเรือง ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2562

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการในโครงการฯ ให้มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติ ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ และจะเป็นกำลังสำคัญในระบบราชการ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป