“เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

เกียรติประวัติขององค์กร

 • 2012 : SET Awards 2012 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • 2014 : รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2557 Prime Minister’s Export Awards 2014 ( PM Award ) สาขา ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จาก กระทรวงพาณิชย์
 • 2016 : รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 Prime Minister’s Export Award 2016 ( PM Award ) สาขา สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จาก กระทรวงพาณิชย์
 • 2016 : SET Awards 2016 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • 2016 : รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่(IP Champion Award 2016 in the Category of Patent)โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • 2017 : ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization 2017) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • 2017: SET Awards 2017 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • 2018 : Visionary Board Award 2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลด้านการออกแบบ และนวัตกรรม

 • 2013 : Silver Award from 1st Thailand Plastic Awards 2013
 • 2014 : Gold Medal from 1st ASEAN Plastics award 2014
 • 2014 : Silver Medal from 1st ASEAN Plastics award 2014
 • 2015 : Design Excellence Award 2015 ( DE mark )
 • 2015 : Good Design award 2015 ( G mark ) from Japan Institute of Design Promotion
 • 2015 : Gold Award from 2nd Thailand Plastics awards 2015
 • 2015 : Silver Award from 2nd Thailand Plastics awards 2015
 • 2016 : Bronze Award from 2nd ASEAN Plastics awards 2016
 • 2016 : IKEA Democratic Design Award 2016 Best product improvement
 • 2017 : 2nd Prize of Resource Efficiency from Thailand Green Design Award 2017
 • 2017 : 2 Gold Awards from 3rd Thailand Plastic Awards 2017
 • 2017 : 2 Silver Awards from 3rd Thailand Plastic Awards 2017
 • 2017 : Consolation Award from 3rd Thailand Plastic Awards 2017
 • 2018 : 4 Silver Award from 3rd ASEAN Plastics awards 2018
 • 2018 : 3 Bronze Award from 3rd ASEAN Plastics awards 2018
 • 2019 : Honorable Mention Award of Product for aging society from Thailand Green Design Award 2019