“เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

เกียรติประวัติขององค์กร

 • 2012 : SET Awards 2012 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • 2014 : รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2557 Prime Minister’s Export Awards 2014 ( PM Award ) สาขา ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จาก กระทรวงพาณิชย์
 • 2016 : รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2559 Prime Minister’s Export Award 2016 ( PM Award ) สาขา สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จาก กระทรวงพาณิชย์
 • 2016 : SET Awards 2016 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • 2016 : รางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่(IP Champion Award 2016 in the Category of Patent)โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • 2017 : ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization 2017) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • 2017 : SET Awards 2017 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
 • 2017 : ได้รับรางวัล Thailand Green Design Award ระดับรองชนะเลิศ ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2018 : Visionary Board Award 2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • 2018 : ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ตราสัญลักษณ์ 5 ดวง ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
 • 2018 : ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานนอกข่ายควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2019 : ได้รับรางวัล Visionary Board Award สำหรับคณะกรรมการที่ให้นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์องค์กร จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
 • 2019 : ได้รับรางวัล “โครงการประกวดออกแบบ Crafting your own Business พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ” กับไอเดียผลงาน “ถังขยะ 4R (Dustbin Part 4R)” จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมด้วย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก
 • 2019 : ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2019 : ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 ในงานวันคนพิการสากล จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.)
 • 2019 : ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2562 ภายในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
 • 2020 : ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
 • 2020 : ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 จากกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2020 : ได้รับรางวัล Mommy’s Choice สุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก หมวดผลิตภัณฑ์ถุงเก็บในงาน “Amarin Baby & Kids Awards 2020”
 • 2020 : ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
 • 2021 : ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
 • 2021 : ได้รับรางวัลโดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Rising Star Sustainability Awards” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 • 2021 : ได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงานดีเด่นในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท “Outstanding Company Performance Awards”
 • 2021 : ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น “Outstanding CEO Awards” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 • 2021 : ได้รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564” จากกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 2021 : ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์

รางวัลด้านการออกแบบ และนวัตกรรม

 • 2013 : Silver Award from 1st Thailand Plastic Awards 2013
 • 2014 : Gold Medal from 1st ASEAN Plastics award 2014
 • 2014 : Silver Medal from 1st ASEAN Plastics award 2014
 • 2015 : Design Excellence Award 2015 ( DE mark )
 • 2015 : Good Design award 2015 ( G mark ) from Japan Institute of Design Promotion
 • 2015 : Gold Award from 2nd Thailand Plastics awards 2015
 • 2015 : Silver Award from 2nd Thailand Plastics awards 2015
 • 2016 : Bronze Award from 2nd ASEAN Plastics awards 2016
 • 2016 : IKEA Democratic Design Award 2016 Best product improvement
 • 2017 : 2nd Prize of Resource Efficiency from Thailand Green Design Award 2017
 • 2017 : 2 Gold Awards from 3rd Thailand Plastic Awards 2017
 • 2017 : 2 Silver Awards from 3rd Thailand Plastic Awards 2017
 • 2017 : Consolation Award from 3rd Thailand Plastic Awards 2017
 • 2018 : 4 Silver Award from 3rd ASEAN Plastics awards 2018
 • 2018 : 3 Bronze Award from 3rd ASEAN Plastics awards 2018
 • 2019 : Honorable Mention Award of Product for aging society from Thailand Green Design Award 2019