“World class ODM/OEM base of world’s leading brands”

OEM / ODM

เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาสินค้ารวมถึงให้บริการด้านการผลิต (ODM) ตามความต้องการของลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ด้วยทีมงานนักออกแบบ และวิศวกร วิจัย และพัฒนา (R&D) กว่า 30 คน ที่ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนารูปแบบสินค้า ปรับปรุงสูตร และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้รูปแบบสินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอย และคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภค ตลอดจนถึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกราย

นอกจากนี้เรายังยินดีบริการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาแบบ รวมไปถึงบริการออกแบบ ลวดลาย กราฟฟิก และบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าทุกรายอีกด้วย

บริการด้านการออกแบบ

ทีมงานออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เราสามารถให้บริการด้านการออกแบบแก่ลูกค้าดังนี้

• การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products Design)
• การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Design)
• การออกแบบพัฒนากราฟฟิก และตราสินค้า (Graphic Design)
• การออกแบบจัดทำหุ่นจำลอง (Mock up & Modeling)
• การออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และการถ่ายภาพ (Printing media & Photography)
• การออกแบบจัดทำวีดีทัศน์ (VDO Presentation)

บริการด้านการวิจัยและพัฒนา

ทีมงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เราสามารถให้บริการด้านการวิจัย และพัฒนาแก่ลูกค้าดังนี้

• การวิจัยและทดลอง สูตรการผลิตใหม่ (New Formulas)
• การวิจัยและทดลอง วัตถุดิบทดแทน (Renewable Materials)
• การวิจัยและทดลอง วัตถุดิบใหม่ (New Materials)
• การวิจัยและทดลอง สารเติมแต่ง (New Additive) เพื่อสร้างคุณสมบัติพิเศษ
• การวิจัยและทดลอง ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products)
• การวิจัยและทดลอง เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ (New Process)
• การจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype Making)