“เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2521 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2537 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

ปัจจุบันบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการให้บริการจาก ผู้รับจ้างผลิต (OEM) มาเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาสินค้ารวมถึงให้บริการด้านการผลิต (ODM) แก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก และนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในตราสินค้าของตนเองในทุกกลุ่มสินค้า

โดย ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทางบริษัทฯ สามารถผลิตได้ทั้งพลาสติกทั่วไป พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และ พลาสติกสลายตัวได้ (Compostable plastics) รวมไปถึงสินค้าจากงานวิจัยและพัฒนา และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวัตถุดิบ เช่น บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้ (Modify Atmosphere Packaging) บรรจุภัณฑ์ต่อต้านจุลชีพ (Anti-Bacterial Packaging) บรรจุภัณฑ์บ่งบอกอุณหภูมิ (TEMP. Indicator Packaging) เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล ”

พันธกิจ

“ เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์สู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ”