นโยบายความยั่งยืน ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนทุกรูปแบบ สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆส่วนเป็นสำคัญ

สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจผ่านมูลค่าจากผลประกอบการที่สุจริตและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สามารถตรวจสอบได้ สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับคู่ค้า มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิต ก่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสังคมอย่างยั่งยืน

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเท่าเทียมไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม ส่งเสริมโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง และ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม มุ่งเน้นให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการผลิต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย การจัดการด้านพลังงาน และพยายามดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดยการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและชุมชนในการให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

รายงานความยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มุ่งเน้นการลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต
  4. มุ่งมั่นต่อการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  5. สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการรับผิดชอบและรักษาสิ่งแวดล้อม